Ieeja biedriem

Meklēt

 

 

 

  

 

 

 

 

Statūti 

Biedrība „LATVIJAS POLIGRĀFIJAS  UZŅĒMUMU ASOCIĀCIJA”
STATŪTI (jaunā redakcijā)
Rīga, 2007. gads

 
1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI
1.1. Biedrības nosaukums ir „Latvijas poligrāfijas uzņēmumu asociācija”, saīsināti – „LPUA”, turpmāk tekstā – Asociācija.
Nosaukums angļu valodā – Association of Latvian Printing Companies.
1.2. Asociācijas juridiskā adrese ir Asociācijas valdes atrašanās vieta – Rīga, Lāčplēša iela 43/45, 3. st. 4. kab.
1.3. Asociācija ir nodibināta uz nenoteiktu laiku.
1.4. Asociācijas ir atklāta sabiedriska organizācija, kas izveidota un dar­bo­jas uz Sabiedrības pašiniciatīvas un pašpārvaldes un pašfinansēšanās pamata.
1.5. Asociācija darbojas, pamatojoties uz Latvijas Republikas „Biedrību un nodibi­nājumu likumu”, Civillikumu, citiem LR likumdošanas aktiem un šiem statūtiem.
1.6. Asociācija ir juridiska persona. Ar reģistrācijas dienu Asociācija ir tie­sīga uzsākt likumā un statūtos paredzēto darbību. Asociācijai ir patstā­vīga bilance, zīmogs un simbolika, atribūtika un sarakstes veidlapas.
1.7. Asociācijai ir atsevišķa manta, tā var savā vārdā iegūt mantiskas un per­soniskas nemantiskas tiesības un uzņemties pienākumus, tā var būt pra­sītājs un atbildētājs tiesā un šķīrējtiesā, veikt darījumus Latvijas Re­pub­likā un ārvalstīs, saskaņā ar saviem darbības mērķiem un uzdevu­miem. Asociācijai var piederēt naudas līdzekļi Latvijas Republikas un ār­valstu valūtā Latvijas Republikas un ārvalstu bankās.
1.8. Asociācija atbild par savām saistītām ar visu savu mantu. Valsts neat­bild par Asociācijas saistībām, bet Asociācija neatbild par valsts saistī­bām. Biedrs neatbild par biedrības saistībām. Asociācija neatbild par savu biedru saistībām.
1.9. Asociācijas darbības teritorija ir Latvijas Republika, kā arī ārvalstis bez ierobe­žojuma telpā.
1.10. Lai Asociācija varētu pildīt savus uzdevumus un sasniegt Statūtos pa­redzētos mērķus, tai likumos noteiktajā kārtībā ir tiesības iegūt kustamo un nekustamo īpašu­mu; veikt uzņēmējdarbību un citu saimniecisko dar­bību; dibināt uzņēmējsabiedrības (uzņēmumus), iegādāties daļas vai akci­jas uzņēmējsabiedrībās (uzņēmumos).
 
2. ASOCIĀCIJAS DARBĪBAS MĒRĶI, UZDEVUMI UN METODES
2.1. Asociācijas mērķis ir veicināt poligrāfijas nozares attīstību Latvijā brīvā tirgus ap­stākļos, kā arī poligrāfiskās izglītības attīstību valstī. Šī mēr­ķa sasniegšanai Asociācija attīsta savu darbību sekojošos virzienos:
2.1.1. reprezentē Asociācijas dalībniekus attiecībās ar Latvijas un ārvalstu valsts institūcijām, Latvijas un starptautiskajām biznesa un cita veida or­ga­nizācijām, kā arī plašsaziņas līdzekļiem;
2.1.2. sagatavo priekšlikumus likumdošanas, standartizācijas un citos ar valsts poli­tiku saistītos jautājumos poligrāfijas jomā;
2.1.3. sekmē tāda poligrāfisko pakalpojumu tirgus veidošanu, kas atbilst Latvijas valsts likumdošanai un starptautiskajiem principiem, Latvijas valsts un poligrāfijas nozares interesēm;
2.1.4. aizstāv poligrāfijas nozares, kā arī atsevišķu uzņēmumu likumīgās ekono­miskās, finansiālās un juridiskās intereses;
2.1.5. objektīvi izvērtē konfliktsituācijas starp poligrāfijas uzņēmumiem, kā arī starp poligrāfijas uzņēmumiem un klientiem, izveidojot ekspertu ko­misiju, kuras slēdziens nepieciešamības gadījumā būtu izmantojams tiesā;
2.1.6. popularizē poligrāfijas nozari.
2.2. Asociācijas ir sekojošas darbības metodes;
2.2.1. Asociācijas informatīvo materiālu (periodisko izdevumu, rakstu, pa­zi­ņojumu, rek­lāmu un citu materiālu) izdošana un izplatīšana;
2.2.2. Asociācijas pārstāvju deleģēšana asociācijas un tās biedru interešu aiz­stāvēšanai valsts, pārvaldes un jebkurās citās iestādēs, piedalīšanās valsts organizētos konkursos par poligrāfisko pasūtījumu izpildi;
2.2.3. ar likumdošanu attiecīgajā nozarē saistītu priekšlikumu izstrādā­ša­na un iesnieg­šana attiecīgajās institūcijās, nepieciešamības gadījumā pie­aicinot ekspertus;
2.2.4. informācijas par autortiesību ievērošanu apkopošana un izplatīšana, sadar-bojoties ar autortiesību aģentūrām un valsts institūcijām;
2.2.5. starptautisko sakaru veidošana;
2.2.6. statistisko datu vākšana, objektīvas informācijas sagatavošana un iz­platīšana un poligrāfisko pakalpojumu tirgus pētījumi;
2.2.7. piedalīšanās asociācijas darbības mērķiem un LR likumdošanai at­bil­stošos pa­sā­kumos (izstādes, semināri, konkursi, apmācības, pieredzes ap­maiņas braucieni utt.) un to organizēšana.
2.3. Asociācija nenodarbojas ar:
2.3.1. noteiktu uzņēmumu vai tehnoloģiju nopelšanu, izcelšanu vai pro­pa­gandu;
2.3.2. kādu industrijas biznesa modeļu nopelšanu, izcelšanu vai propa­gan­du, kamēr šis bizness atbilst LR likumdošanai;
2.3.3. cenu regulēšanu tirgū.
 
3. PĀRVALDES STRUKTŪRA
3.1. Asociācijas pārvaldes institūcijas ir biedru sapulce un valde. Valde sa­stāv no 7 (sep­tiņiem) valdes locekļiem. Tiesības pārstāvēt asociāciju ir val­des priekšsēdētājam atsevišķi vai jebkuriem diviem no valdes locek­ļiem kopīgi.
3.2. Asociācijas revīzijas institūcija ir revīzijas komisija.
3.3. Asociācijas augstākā vadības institūcija ir biedru sapulce. To sasauc valde, ne re­tāk kā reizi gadā. Biedru sapulces laiku, vietu un darba kārtību paziņojot biedriem ne vēlāk kā divas nedēļas iepriekš. Valde nekavējoties sa­sauc biedru sapulci, ja to rakst­veidā, norādot iemeslu, prasa ne mazāk kā 1/10 biedru. Biedru sapulci var sasaukt arī pēc valdes vai valdes priekš­sēdētāja priekšlikuma.
3.4. Biedru sapulce ir tiesīga lemt, ja tajā piedalās vairāk kā puse biedru. Ja sapulce nav lemttiesīga, valde to sasauc ne vēlāk kā pēc trim nedēļām ar tādu pašu dienas kār­tību. Šajā gadījumā sapulce ir lemttiesīga neat­ka­rīgi no dalībnieku skaita, kas nedrīkst būt mazāks par divi.
3.5. Katram biedram ir viena balss. Biedram nav balsstiesību, lemjot par da­rījuma no­slēgšanu ar šo biedru vai prasības celšanu vai lietas izbeig­šanu pret šo biedru.
3.6. Lemjot par šajos Statūtos 3.7.1. un 3.7.4. apakšpunktos minētajiem jau­tājumiem, lē­mums uzskatāms par pieņemtu, ja par to nobalsojuši ¾ no biedru sapulcē pārstā­vē­tiem biedriem. Pārējie lēmumi skaitās pieņemti, ja par tiem biedru sapulces dalībnieki nobalso ar vienkāršu balsu vairākumu no klātesošiem.
3.7. Asociācijas biedru sapulce:
3.7.1. Apstiprina Asociācijas statūtus, izdara tajos grozījumus;
3.7.2. Ievēl un atsauc valdi un revīzijas komisiju;
3.7.3. Apstiprina un groza valdei, valdes priekšsēdētājam un revīzijas ko­misijai pare­dzētās instrukcijas un nolikumus, apstiprina valdes regla­mentu;
3.7.4. Lemj par Asociācijas darbības izbeigšanu, turpināšanu vai reor­ganizāciju;
3.7.5. No LPUA biedru pārstāvju vidus ievēl asociācijas valdi uz 3 (trīs) ga­diem. Ja val­des loceklis nevar turpināt darbu valdē vai biedrs pārstāvi at­sauc, valde līdz nāka­majai biedru sapulcei turpina darbu nepilnā sa­stāvā;
3.7.6. Izskata ar valdes, valdes priekšsēdētāja un revīzijas komisijas dar­bību saistītos iesniegumus;
3.7.7. Izskata citus jautājumus, kuri saskaņā ar likumu vai statūtiem ir biedru sapulces kompetencē;
3.7.8. Ievēl goda biedrus;
3.7.9. Ir tiesīga izskatīt jautājumus un pieņemt lēmumus, kas ietilpst val­des kom­petencē;
3.7.10. Var jebkurā laikā atstādināt jebkuru valdes locekli no viņam uzti­cēto pienā­kumu pildīšanas vai atcelt no valdes locekļa amata, pieņemot par to lēmumu;
3.7.11. Uzņem Asociācijā jaunus biedrus;
3.7.12. Pieņem lēmumu par biedru izslēgšanu no Asociācijas.
3.8. Asociācijas valde:
3.8.1. Pēc vajadzības, bet ne retāk kā 6 (sešas) reizes gadā sasauc valdes sēdes;
3.8.2. Uz 3 (trim) gadiem no sava vidus ievēl Asociācijas valdes priekš­sēdētāju.
3.8.3. Vada visu Asociācijas darbību, rīkojas ar Asociācijas kustamo un ne­kustamo mantu. Darījumus par summu, kas pārsniedz Ls 500,00 (pie­cus simtus) latu apstip­rina, piedaloties revīzijas komisijai, saņemot valdes un revīzijas komisijas locekļu vienkāršu apvienoto balsu vairākumu.
3.8.4. Uzņem biedru kandidātus un aptur biedru darbību asociācijā līdz biedru sapulcei.
3.8.5. Lemj visus citus jautājumus, kas nav tikai biedru sapulces kom­petencē, tai skaitā:
- pieņem darbā izpilddirektoru un citus algotus darbiniekus;
- slēdz līgumus ar juridiskām personām par darbu izpildi;
3.8.6. Savas kompetences ietvaros nosaka valdes priekšsēdētāja kompe­tenci;
3.8.7. Izstrādā iesniegšanai biedru sapulcē valdes reglamentu;
3.8.8. Savas kompetences ietvaros pilnvaro izpilddirektoru un citas per­so­nas pārstāvēt Asociāciju tiesās, valsts un pašvaldību institūcijās un saim­nieciskajās struktūrās kā Latvijas Republikā, tā arī ārvalstīs.
3.8.9. Valde ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk kā puse no valdes locek­ļiem. Valde pieņem lēmumus ar klātesošo valdes locekļu vienkāršu balsu vairākumu.
3.8.10. Ved biedru reģistru, kurā norāda katra biedra vārdu (nosaukumu), per­sonas kodu (reģistrācijas numuru), dzīvesvietas adresi (juridisko ad­resi).
3.9. Valdes lēmumus ieinteresētās personas var pārsūdzēt biedru sapulcei.
3.10. Asociācijas valdes priekšsēdētājs:
3.10.1. Vada un organizē asociācijas valdes darbu;
3.10.2. Bez īpaša pilnvarojuma pārstāv Asociāciju tiesās, citās valsts un paš­valdību insti­tūcijās un saimnieciskajās struktūrās kā Latvijas Re­pub­likā, tā ārvalstīs;
3.10.3. Uz valdes lēmumu pamata slēdz līgumus asociācijas vārdā, tajā skaitā darba un pilnvarojuma līgumus ar Izpilddirektoru.
3.11. Valdes locekļi ir solidāri atbildīgi par zaudējumiem, kas nodarīti Asociācijai, tās biedriem un trešajām personām.
 
4. REVĪZIJAS KOMISIJA
4.1. Asociācijas darbību kontrolē revīzijas komisija, ko uz 3 (trim) ga­diem ievēl bied­ru sapulce. Revīzijas komisijas loceklis nevar būt valdes lo­ceklis. Bijušais valdes priekš­sēdētājs vai valdes loceklis triju gadu laikā pēc atbrīvošanas no amata nevar būt par revīzijas komisijas locekli. Re­vī­zijas komisija sastāv no 3 (trim) cilvēkiem, kuri no sava vidus ievēl re­vīzijas komisijas priekšsēdētāju. Revīzijas komisija pieņem lē­mu­mus ar vienkāršu balsu vairākumu.
4.2. Revīzijas komisija:
- apskata un revidē visu Asociācijas mantu, kā arī pārbauda Asociācijas dar­bību;
- jebkurā laikā īsteno neatliekamās kontroles un finansiālās darbības pār­baudes pasākumus;
- sniedz atzinumus par noslēgto līgumu un darījumu atbilstību Asociā­cijas interesēm.
4.3. Revīzijas komisijai par atklātajām nepilnībām jāziņo kopsapulcei, val­dei vai val­des priekšsēdētājam, nepieciešamības gadījumā pieprasot ār­kārtas kopsapulces vai valdes sēdes sasaukšanu.
4.4. Revīzijas komisija gada beigās pārbauda asociācijas saimnieciskās un finansiālās darbības pārskatu un sastāda ziņojumu, kurā dod atzinumu par gada pārskata sastā­dīšanas pareizību.
4.5. Revīzijas komisija savu darbību veic saskaņā ar spēkā esošo likum­do­šanu un nor­matīvajiem aktiem. Revīzijas komisijas locekļi solidāri at­bild Asociācijai un trešajām personām par zaudējumiem, kas radušies tās kļū­du vai prettiesiskas darbības rezultātā.
 
5. ASOCIĀCIJAS LĪDZEKĻI, TO VEIDOŠANAS UN IZLIETOŠANAS KĀRTĪBA
5.1. Asociācijas līdzekļi veidojas no:
- biedru iestāšanās naudas;
- ikgadējiem biedru naudas maksājumiem;
- dividendēm par iegādātajiem vērtspapīriem un ieguldījumiem uzņēmēj­darbībā;
- fizisko un juridisko personu ziedojumiem, dāvinājumiem, atskai­tīju­miem un novē­lē­ju­miem Asociācijai, pamatlīdzekļu, materiālo un kultūras vērtību, nekustamā īpašuma vai naudas veidā;
- ienākumiem no depozītu noguldījumiem un kredītiem;
- citiem maksājumiem, kas nav aizliegti ar likumu.
5.2. Asociācijas līdzekļi tiek izlietoti Asociācijas mērķu un uzdevumu realizācijai, kas nav pretrunā ar Asociācijas statūtiem un LR likum­do­šanu.
5.3. Ziedojumi, atskaitījumi, dāvinājumi un novēlējumi ar norādītu iz­lie­tošanas mērķi obligāti ievērojami Asociācijas pārvaldes uz izpildes insti­tūcijām. Izlietot šos līdzek­ļus citiem mērķiem var tikai ar ziedojumu, dā­vinājumu, atskaitījumu izdarītāja vai no­vē­lējuma mantinieku rakstisku pie­krišanu.
5.4. Asociācija ir tiesīga veikt ar saviem līdzekļiem un mantu visus li­kum­­došanā pare­dzētos civiltiesiskos darījumus.
 
6. ASOCIĀCIJAS BIEDRI, TO UZŅEMŠANAS UN IZSLĒGŠANAS KĀRTĪBA
6.1. Par Asociācijas biedru var būt LR teritorijā likumdošanā paredzētajā kārtībā re­ģis­trēta juridiska persona, kas veic ražošanu poligrāfijas nozarē, vai kuras darbība sais­tīta ar poligrāfijas nozari, nozares izglītības iestādes un specializēti nozares izde­vumi, apņemas ievērot šos statūtus un sav­lai­cīgi maksā biedra naudas. Katrs Aso­ciācijas biedrs savos statūtos noteik­tajā kārtībā pilnvaro 1 (vienu) pārstāvi piedalīties Asociācijas dibināšanas un citās biedru sapulcēs.
6.2. Katram Asociācijas biedram ir 1 (viena) balss biedru sapulcē.
6.3. Valde var izvirzīt par goda biedriem fiziskas un juridiskas personas, kas devušas no­zīmīgu ieguldījumu poligrāfijas nozares attīstībā. Goda bied­ri ir atbrīvoti no biedra naudas maksas. Katram goda biedram ir 1 (vie­na) balss kopsapulcē.
6.4. Visi Asociācijas biedri un biedru kandidāti maksā biedru naudu Aso­ciācijai, kas gadā sastāda 0,015% no iepriekšējā gada apgrozījuma, bet ne mazāku par Ls 100,00 (viens simts latiem) gadā.
6.5. Pretendenta, kurš vēlas kļūt par Asociācijas biedru, pārstāvis valdei ie­sniedz ie­sniegumu, kurā apliecina, ka ir iepazinies ar Asociācijas statū­tiem un apņemas tos pildīt, kā arī sekmēt Asociācijas mērķu un uzde­vumu īstenošanu. Pretendentam jāno­maksā iestāšanās nauda – Ls 100,00 (viens simts latu), kas ir arī biedru nauda par pir­mo gadu. Valdei mēneša laikā no pieteikuma iesniegšanas dienas iesniegums jāizskata un jāizlemj jautājums par pretendenta uzņemšanu par Asociā­cijas biedra kandidātu vai iesnieguma noraidīšanu. Iesniegums tiek iz­skatīts pretendenta pārstāvja klātbūtnē.
6.7. Lēmumu par atteikumu pretendentu uzņemt par biedra kandidātu var pārsūdzēt Asociācijas biedru sapulcei.
6.8. Pretendents skaitās uzņemts par Asociācijas biedru brīdī, kad biedru sapulce pie­ņēmusi lēmumu par jaunā biedra uzņemšanu.
6.9. Biedru, kurš pienācīgi nepilda savus pienākumus, nemaksā biedru nau­du, neie­vēro statūtus vai citādi ar savu darbību diskreditē Asociāciju, tās darbību un mērķus, ar valdes lēmumu var atstādināt no Asociācijas bied­riem, saglabājot tam balsstiesības. Lēmumu par izslēgšanu no Aso­ciā­cijas pieņem biedru sapulce.
6.10. Ar pienācīgu pienākumu nepildīšanu saprot regulāras (sistēmā­tis­kas) biedra dar­bības, kas rada noteiktas tiesiskas sekas vai nodara zaudē­jumus Asociācijai, tai skaitā biedru naudas samaksas kavējumu vairāk kā trīs mēnešus.
6.11. Asociācijas biedriem ir tiesības:
- vēlēt un deleģēt ievēlēšanai Asociācijas pārvaldes, izpildes un revīzijas institūcijās savu pilnvaroto personu;
- piedalīties Asociācijas biedru sapulcēs, kā arī citos biedrības organizētos pasā­kumos;
- apspriest Asociācijas pārvaldes un izpildinstitūciju darbu, izteikt priekš­li­kumus par to darbības uzlabošanu;
- statūtos paredzētā kārtībā pieprasīt biedru sapulces vai valdes ārkārtas sē­des sas­auk­šanu ar savu izvirzīto dienas kārtību;
- iesniegt ar Asociācijas darbību saistītus konstruktīvus priekšlikumus val­dei;
- jebkurā laikā izstāties no Asociācijas;
- atsaukt savu pilnvaroto personu, kura ievēlēta asociācijas pārvaldes un izpildin­sti­tūcijās.
6.12. Asociācijas biedriem un kandidātiem ir pienākumi:
- ievērot Asociācijas statūtus, piedalīties Asociācijas mērķu un program­mu realizācijā;
- piedalīties Asociācijas darbības un programmas propagandā un popu­la­ri­zēšanā;
- regulāri maksāt biedru naudu. Ja Asociācijas biedrs nav samaksājis bied­ra naudu līdz nākamā gada biedru sapulcei, viņš zaudē balss tiesības.
6.13. Ja Asociācijas biedrs vēlas izstāties no Asociācijas, viņš iesniedz rakst­veida pa­zi­ņojumu valdes priekšsēdētājam vai valdei, kas 5 (piecu) die­nu laikā pieņem lēmumu par Asociācijas biedra izstāšanos.
6.14. Asociācijas biedriem, izstājoties no Asociācijas, viņu iemaksātā ie­stā­šanās nau­da un biedru nauda netiek atmaksāta.
 
7. ASOCIĀCIJAS PAŠLIKVIDĀCIJA UN REORGANIZĀCIJA
7.1. Asociācijas darbība izbeidzas:
- ar biedru kopsapulces lēmumu par pašlikvidāciju;
- ar tiesas spriedumu;
- biedru skaitam samazinoties līdz 10 (desmit) biedriem;
- uzsākot Asociācijas bankrota procedūru.
7.2. Asociācijas pašlikvidācijas gadījumā tās mantu un finansu līdzekļus ne­drīkst sadalīt Asociācijas biedriem.
7.3. Asociācijai likvidējoties, tās manta tiek sadalīta saskaņā ar nolikumu, ko izstrādā valde, paredzot mantas sadales kārtību šajā gadījumā (ziedot konkrētas programmas realizācijai, labdarīgiem mērķiem u. tml.). Biedru sapulcei akceptējot šādu nolikumu, manta sadalāma nolikumā paredzētajā kārtībā.
7.4. Lēmums par asociācijas pašlikvidāciju 3 (trīs) dienu laikā jāpaziņo Lat­vijas uzņē­mumu reģistram, kas informāciju publicē laikrakstā „Lat­vi­jas Vēstnesis”.
7.5. Asociāciju var reorganizēt apvienošanas vai sadalīšanas ceļā.
 
 
 
Asociācijas biedru sapulces pilnvarotie pārstāvji:
 
 
Paraksts           _______________      (paraksta atšifrējums)             Dagnija Vanaga
 
Paraksts           _______________      (paraksta atšifrējums)              Artis Ērglis
 
Apstiprināti „Latvijas poligrāfijas uzņēmumu asociācijas” biedru kop­sa­pul­cē
Rīgā, 2007. gada 8. maijā.
Reģistrēti Biedrību un nodibinājumu reģistrā
Rīgā, 2007. gada 9. augustā ar Nr. 40008025318