Ieeja biedriem

Meklēt

 

 

 

  

 

 

 

 

Struktūra 

LPUA augstākā lēmējinstitūcija ir biedru sapulce.

 

Biedru sapulces lēmumu izpildi organizē un asociācijas darbību vada valde 8 locekļu sastāvā (tai skaitā valdes priekšsēdētājs un divi viņa vietnieki).

Asociācijas darbību kontrolē revīzijas komisija 3 locekļu sastāvā (tai skaitā revīzijas komisijas prieksšēdētājs).

 

Asociācijas ikdienas darbību nodrošina izpilddirektors.

 

 

LPUA valde (ievēlēta 2013. gada 16. maija biedru sapulcē)

 

Visvaldis Trokša - valdes priekšsēdētājs (SIA Poligrāfijas grupa Mūkusala)

Juris Sīlis - valdes priekšsēdētāja vietnieks (SIA Jelgavas tipogrāfija)

Artis Ērglis - valdes priekšsēdētāja vietnieks (AS McĀbols)

Ilmārs Lipskis - valdes loceklis (SIA Papyrus)

Roberts Vasiļevskis  - valdes loceklis (AS VG Kvadra Pak)

Janīna Blūma - valdes locekle (SIA Livonia print)

Uldis Cerbulis - valdes loceklis (SIA Heidelberg Latvija)

Aleksandrs Smoguļokovs - valdes loceklis (SIA PNB Print)

 

LPUA revīzijas komisija

 

Dagnija Vanaga - revīzījas komisijas priekšsēdētāja (SIA Poligrāfijas infocentrs)

Lelde Ņikitina - revīzījas komisijas locekle (SIA Zalktis ZB)

 

LPUA izpilddirektore

 

Ieva Bečere