Ieeja biedriem

Meklēt

 

 

 

  

 

 

 

 

PPP Noteikumi 

 

Poligrāfiskās produkcijas piegādes pamatnoteikumi

 

Apstiprināti ar Latvijas Poligrāfijas uzņēmumu asociācijas kopsapulces 2008. gada 8. maija lē­mu­mu un tiek rekomendēti izmantošanā poligrāfijas nozarē valsts, sabiedriskajā un privātajā sektorā.

 

1. Izmantošana un izmantošanas nozare

1.1. Poligrāfiskās produkcijas piegādes pamatnoteikumi (PPPP) nosaka vis­pārējos principus poligrāfiskās produkcijas piegādē un pasūtīju­mu izpildē. PPPP attiecināmi uz visu to līgumu veidošanu, saturu un ievēro­šanu, kurus parakstījis Pasūtītājs un Izpildītājs.

1.2. PPPP pilnībā nenosaka pušu savstarpējās tiesības un pienākumus: pusēm pašām ir jākonkretizē pasūtījuma saturs un, ja nepieciešams, jāvienojas par pa­pildnoteikumiem.

1.3. Ja līgumā ir atsauce uz PPPP un nav bijusi speciāla vienošanās starp Pasū­tītāju un Izpil­dītāju, tad gan Pasūtītājs, gan Izpildītājs piekrīt, ka poligrāfiskā produkcija tiek piegādāta un strīdi tiek risināti saskaņā ar šiem noteikumiem, neatkarīgi no to pārzināšanas pakāpes.

1.4. Strīdus un problēmu gadījumus Latvijas Poligrāfijas uzņēmumu asociācija izskata, par pamatu ņemot šos noteikumus.

1.5. Šos noteikumus Izpildītājs savā birojā piedāvā brīvai apskatei. Izpildītājs apņemas nosūtīt šos noteikumus Pasūtītājam, ja vien tas to pieprasa.

 

2. Piedāvājums

2.1. Izpildītājs Pasūtītājam sniedz konkrētu, profesionālu un iesniegtajiem da­tiem atbilstošu pied­āvājumu poligrāfiskās produkcijas ražošanai un piegādei. Pie­dāvājumam ir jāsatur pasū­tījuma specifikācija un cena. Izpildītājam nav pie­nākums norādīt atsevišķu pasūtījuma izpildes procesu izmaksas.

2.2. Izpildītāja piedāvājums ir spēkā 30 dienas, skaitot no piedāvājuma dienas, ja nav norādīts savādāk.

2.3. Izpildītāja piedāvājums attiecas tikai uz viņa veikto darbu un nav spēkā, ja pie­dāvājuma laikā no Izpildītāju neatkarīgu iemeslu dēļ mainās piedāvājuma pro­dukcijas ražošanai nepie­ciešamo materiālu izmaksas. Izpildītājam ir pie­nā­kums informēt par to Pasūtītāju pirms līguma slēgšanas un poligrāfiskās pro­dukcijas ražošanas uzsākšanas.

2.4. Izpildītājam nav pienākuma noslēgt līgumu ar Pasūtītāju, tikai tāpēc, ka iesniegti aprē­ķini, piedāvājumi vai līdzīga informācija arī tad, ja tā sagatavota kā piedāvājums.

2.5. Pasūtītājam ir tiesības atteikties no līguma pirms tā izpildes uzsākšanas no Izpildītāja puses, ja vien Pasūtītājs nodrošina, ka Izpildītājs necietīs nekāda veida zaudējumus. Gadījumā, ja šādi zaudējumi ir radušies, Pasūtītājam ir pienākums tos atlīdzināt. Jēdzienā „zaudējumi” ieskaitāmi Izpildītāja peļņas zaudējumi un izdevumi, kuri Izpildītājam radušies, sagatavojoties līguma izpildei, ņemot vērā ražošanas jaudu rezervēšanu, materiālu iepirkšanu, trešās puses sniegtos pakalpojumus, noliktavas izdevumus u. c.

2.7. Pasūtītājs uzņemas visu risku, kas saistās ar pārpratumiem par līguma sa­turu un izpildi, kas radušies tāpēc, ka Izpildītājs nav saņēmis pareizas, savlaicīgas vai pilnīgas specifikācijas vai ci­tas norādes pasūtījuma izpildei, ja tās rakstiski vai mu­tiski sniegusi persona, kas definēta kā Pasūtītājs vai viņa pārstāvis, vai arī tās pārraidītas ar jebkuras tehnoloģijas palīdzību.

 

3. Cena un cenas maiņa

3.1. Izpildītāja paziņotā cena attiecībā uz sniegtajiem pakalpojumiem un iz­pil­dāmajiem da­rbiem attiecināma tikai uz tiem pakalpojumiem un darbiem, kuri at­bilst abu pušu apstip­rinātajai specifikācijai. Tajā neietilpst atlīdzība par pa­pild­izmaksām, kas var rasties, ja pasū­tījuma izpildes laikā tiek mainīta pasūtī­juma specifikācija vai tā veikšanas termiņi. Šie darbi veicami saskaņā ar papild­vienošanos vai Izpildītāja cenrādi.

3.2. Izpildītājam ir tiesības mainīt cenu, iepriekš par to brīdinot Pasūtītāju, ja Pa­sūtītāja ie­sniegtie dati vai resursi (pasūtījuma informācija jebkādā formā), un ma­teriāli (papīrs, kar­tons, krāsa u. c.) neatbilst informācijai, ko Pasūtītājs ie­priekš uzrādījis pasūtījuma pieteikumā, vai arī tie neatbilst profesionāla un kva­litatīva pasūtījuma izpildes iespējām, kā arī ga­dījumā, ja iesniegtie materiāli pieprasa sevišķi daudz darba, (teksts grūti lasāms, attēli, nekvalitatīvi zīmējumi vai maketi, tehniskas problēmas ar datu nesējiem, datorprogrammām vai datiem), ja Pasūtītājs kļūdās materiālu vai produktu piegādē, vai arī, ja dara ko citu, kā rezultātā Izpildītājam rodas augstākas izmaksas nekā līgumā fiksētās.

3.3. Izpildītājam ir tiesības mainīt cenu, ja Pasūtītājs izdara izmaiņas (tai skaitā au­tora labo­jumus) vai maina norādījumus par pasūtījumu pēc maketu, paraug­novilkumu un korektūru sa­ņemšanas. Izpildītāja pienākums ir darīt visu iespē­jamo, lai veiktu šīs izmaiņas, ja vien veicamo darbu saturs būtiski neatšķiras no iepriekš atrunātajiem nosacījumiem.

3.4. Kopēja vairāku darbu (vienotais pasūtījums) piedāvājuma gadījumā Izpildītājam nav pienākuma piegādāt daļu no vienotā pasūtījuma atbilstoši nolemtajai summai tādā nozīmē, ka šī daļa ir proporcionāla vienotā pasūtījuma daļa vai proporcionāla kopējās pakalpojumu cenas daļa, ja Pasūtītājs aptur pārējo pasūtījuma daļu izpildi.

3.5. Cenā var neietilpt nodokļi vai kādas citas valsts, pašvaldību vai sabied­riskas izmaksas, ja tas nav norādīts piedāvājumā. Pasūtītājs ir atbildīgs par šīm izmaksām un nodokļiem arī tad, ja tie tiek konstatēti vai paredzēti normatīvajos aktos vēlāk.

3.6. Cenā neietilpst piegādes pakalpojumi un iesaiņojums, ja netiek norādīts atsevišķi.

3.7. Izpildītājam ir tiesības paaugstināt apstiprinātās cenas, ja laikā pēc līguma no­slēgšanas veidojas viens vai vairāki šādi apstākļi kļūst dārgāki materiāli, pus­fabrikāti un pakalpo­jumi, kas nepieciešami līguma izpildei; kļūst dārgākas pie­gādes, valsts vara ievieš jaunus vai paaugstina esošos maksājumus (tai skai­tā nodokļus un nodevas) par izejvielām, enerģētiku vai citām precēm vai pakal­pojumiem, ievērojami mainās valūtas maiņas likme; vai arī rodas citi apstākļi, kuri salīdzināmi ar minētajiem apstākļiem. Izpildītājam ir pienākums paskaid­rot Pasūtītājam cenas izmaiņas.

 

4. Papildpasūtījumi

4.1. Vienošanās par papildpasūtījumiem notiek atsevišķi. Papildpasūtījumi ir: pasūtītāja pie­pra­sītas izmaiņas un citi ārpuskārtas darbi; neparedzētas izmaiņas izpildes grafikā, kas ra­dušās, ja Pasūtītājs novēlojis materiālu piegādi vai citādi kavējis pasūtījuma izpildi; iz­maiņas, ko Izpildītājs ir spiests veikt, ja materiāls, ko iesniedzis Pasūtītājs, neļauj Izpil­dītājam veikt pasūtījumu profesionāli un kvalitatīvi.

4.2. Izpildītājam ir tiesības pieprasīt samaksu par papildpasūtījumiem, bet Pasūtītājam ir pie­nākums samaksāt par papildpasūtījumiem, ja izmaksas radušās Pasūtītāja vainas dēļ.

 

5. Pasūtījuma tehniskais raksturojums, iesniedzamie materiāli un produkti

5.1. Izpildītājs nav materiāli atbildīgs, ja Pasūtītāja iesniegtā materiāla tehniskā kvalitāte ne­atbilst profesionāliem un kvalitatīviem produkcijas izgatavošanas kri­tērijiem, ja Izpildītājs ir brīdinājis Pasūtītāju par ie­sniegto materiālu kvalitātes ietekmi uz pasūtījuma izpildi. Pasūtī­tājam ir pienākums samaksāt par veiktajiem darbiem un izpildīto pasūtījumu.

5.2. Izpildītājs garantē, ka darbs atbildīs pasūtījuma pieteikuma aprakstam un specifikācijai. Pa­sūtītājs apzinās, ka jebkādi zīmējumi, izdevniecības darba ori­ģināli, izdevuma maketi un dar­bu paraugi domāti tikai, lai demonstrētu darba kopējo izskatu un kvalitāti. Šie materiāli fak­tiski neatspoguļo gatavu iespieddarbu.

5.3. Gadījumā, ja Pasūtītājs un Izpildītājs vienojušies, ka Pasūtītājs piegādās materiālus vai pro­duktus pasūtījuma izpildes vajadzībām, Pasūtītājs ir at­bil­dīgs par to, ka materiāli vai pro­dukti tiek piegādāti laicīgi un atbilstošā kvalitātē, lai no­dro­ši­nātu normālu un plānotu ražošanu un pasūtījuma izpildi. Izpildītāja pazi­ņo­jums par to, ka materiāli un produkti ir saņemti, nav uz­skatāms par atzi­numu, ka saņemts pasūtījuma izpildei pietiekams vai pavadzīmē minēts apjoms, kā arī neapliecina piegādāto materiālu kvalitāti un atbilstību pasūtījuma izpildei.

5.4. Izpildītājam pirms pasūtījuma izpildes sākšanas nav pienākuma pār­baudīt no Pa­sūtī­tā­ja saņemtos materiālus un produktus, lai pārliecinātos par to piemērotību pasūtījuma izpildei.

5.5. Izpildītājs nav atbildīgs par līguma un pasūtījuma neveikšanu, ja problēmas radījušas Pasū­tītāja pie­gādāto materiālu vai produktu īpašības, kuras Izpildītājs nevarēja pa­re­dzēt, un gadījumā, ja ir atšķirības starp ar Izpildītāju saskaņoto materiālu un produktu pa­raugiem un tiem materiāliem vai produktiem, kurus Pasūtītājs piegādājis pasūtījuma izpildes vajadzībām.

5.6. Izpildītājs negarantē atbilstību tādiem iespiedprodukcijas kvalitātes rādītājiem, kā uzglabāšanas ilgums, spī­dums, gaismas izturība, krāsas noturība un izturība pret nolietojumu, ja Pa­sūtītājs nav sniedzis in­formāciju par pasūtījumam piegādāto materiālu un produktu īpašībām, pielietošanas īpat­nībām un glabāšanas apstākļiem, kā arī, ja Pasūtītājs nav sniedzis informāciju par materiālu un produktu un to virsmas iepriekšēju apstrādi.

5.7. Pasūtītājs apņemas Izpildītāju informēt par jebkādiem īpašiem sarežģī­ju­miem vai vese­lības apdraudējumiem, kas saistās ar Pasūtītāja piegādāto materiālu un produktu apstrādi, pielietošanas īpatnībām un glabāšanas apstākļiem.

5.8. Izpildītājam ir tiesības, atbrīvoties no Pasūtītāja piegādāto produktu un ma­teriālu pārpa­likumiem pēc pasūtījuma izpildes un piegādes, rīkojoties tā, it kā Izpildītājs būtu šo pārpa­likumu īpašnieks, ja Pasūtītājs līgumā nav pieprasījis pārpalikumu atdošanu. Tādā gadījumā, pēc Izpildītāja pieprasījuma, Pasūtītājam ir pienākums, neka­vējoties saviem spēkiem un par saviem līdzekļiem saņemt visus neizmantotos materiālus un pro­duktu pār­pa­likumus un nodrošināt to transportēšanu.

 

6. Piegādes metode un laiks

6.1. Piegāde ir pasūtījuma saņemšana Izpildītāja ražotnē vai noliktavā. Par piegādi tiek uz­skatīta arī pasūtījuma nogāde no Izpildītāja ražotnes vai no­lik­tavas uz vienu Pasūtītāja no­teiktu adresi par noteiktu atlīdzību, ja Izpildītājs un Pasūtītājs nav vienojušies savādāk.

6.2. Izpildītājs ir atbildīgs par produkcijas bojājumiem piegādes laikā tikai tad, ja piegādi ir veicis sa­viem spēkiem un par saviem līdzekļiem. Ja produkcijas piegādi veic Pasū­tītājs vai trešā persona, Iz­pildītājs nav atbildīgs par produkcijas bojājumiem piegādes laikā, ja vien tie nav radušies Izpildītāja nepareizi veiktas iepako­šanas rezultātā.

6.3. Izpildītājam nav pienākuma pasūtījumu piegādāt pa daļām.

6.4. Pasūtītājam, atbilstoši līguma no­sacī­ju­miem, pilnībā jāsadarbojas sava pasūtījuma piegādē. Pasūtītājs uzskatāms par saistības ne­izpildījušu, ja viņš ne­sa­ņem pasūtījumu pēc Izpildītāja pirmā pieprasījuma vai arī, ja pasūtījums nogādāts Pasū­tītāja minētajā adresē, taču tas atsakās no pre­ču pieņemšanas vai nav nodrošinājis savas pilnvarotās personas klātbūtni preču saņemšanas vietā.

6.5. Izpildītāja veiktā pasūtījuma piegāde paredz nosacījumu, ka pasūtījums pie­der Izpildītājam līdz brīdim, kad Pasūtītājs ir samaksājis visu līgumā paredzēto summu, tajā skaitā arī kavējuma procentus un citus izdevumus.

6.6. Ja ir noslēgta vienošanās par preču transportēšanu, Pasūtītājam par to jāmaksā, ja vien nav atru­nāta bezmaksas preču piegāde. Pasūtītājs vienmēr uzņemas ar trans­­portu saistīto risku. Jē­dziens “transports” sevī iekļauj arī datu pārraidīšanu ar telekomunikāciju tīkla vai datu ne­sēju starpniecību, kā arī datu nodošanu, izmantojot citas tehnoloģijas. Fakts, ka Pasūtītājs vai trans­porta firma pieņem preci no Izpildītāja, ir uzskatāms par pierādījumu, ka no ārpuses pasūtījuma izskats un stāvoklis ir apmierinošs, un Izpildītājs piegādi ir veicis.

6.7. Izpildītājam nav jāglabā pasūtījums noliktavā, ja tas nav līgumā atsevišķi at­ru­­nāts. Ja nav vie­no­šanās par pasūtījuma glabāšanu, Pasūtītājs uzņemas visus ar glabāšanu saistītos riskus un izdevumus.

6.8. Izpildītāja noteiktais piegādes laiks uzskatāms par aptuvenu, ja vien rak­stiski kon­krēti nav noteikts pēdējais piegādes brīdis. Arī tad, ja noteikts pē­dējais piegādes brīdis, Iz­pildītājs būs uzskatāms noteikumus pārkāpušu tikai tad, ja Pasūtītājs viņam pazi­ņojis par noteikumu pārkāpšanu.

6.9. Izpildītājam nav jāievēro noteiktais pēdējais piegādes brīdis, ja Pasūtītājs maina darba spe­cifikācijas vai citus pasūtījuma izpildes noteikumus vai neie­vēro datu, resursu un mate­riālu iesniegšanas, pasūtījuma labošanas un apstipri­nāšanas prasības vai citādi pār­kāpj līguma noteikumus. Šis noteikums nav spēkā, ja izmaiņas vai aizkavēšanās bijusi neno­zīmīga un nav likusi Izpil­dī­­tājam mainīt sākotnēji paredzēto ražošanas grafiku.

6.10. Līguma izpildes laikā Pasūtītājam jāveic viss iespējamais, lai nodroši­nātu Izpil­dītājam iespēju pasūtījumu piegādāt laikus. Pasūtītājam nekavējoties jāat­bild uz jebkuriem Izpil­dītāja jautājumiem, jānovērš kļūdainās materiālu piegā­des un jāveic citi pasākumi, kas no­drošina profesionālu un kvalitatīvu pasūtī­juma izpildi noteiktajā termiņā.

6.11. Gadījumā, ja Pasūtītājs nepilda 6.10. punktā minētos nosacījumus vai ne­pilda samak­sas noteikumus, noteiktais pēdējais piegādes brīdis var nebūt saistošs, un Pasūtītājs ir vai­nīgs noteikumu pārkāpšanā arī tad, ja Izpildītājs nav nosūtījis rakstveida paziņojumu par no­tei­kumu pārkāpšanu. Izpildītājs tādā gadījumā drīkst apturēt līguma prasību izpildi līdz brīdim, kad Pasūtītājs ir novērsis pārkāpumu. Pēc tam Izpildītājs saprātīgā laika posmā izpilda līguma prasības, ievērojot savas ražošanas iespējas.

 

7. Kavējumi

7.1. Ja pasūtījuma piegāde nenotiek laikus, un kavēšanās nav atkarīga no Pasūtī­tāja, Pasūtītājam ir tiesības saņemt atlīdzību, kas nepārsniedz pasūtījuma summu, ja:

7.1.1. pasūtītājs līgumā ir skaidri noteicis, ka piegādei jānotiek precīzi noteiktā laikā;

7.1.2. no līguma vai citiem Izpildītājam zināmiem apstākļiem var skaidri no­prast, ka pasūtī­jums Pasūtītājam būs nederīgs, ja piegāde nenotiks laikus.

7.2. Citas kavēšanās gadījumā Pasūtītājam nav tiesību neizņemt pasūtījumu un pieprasīt atlīdzību.

7.3. Ja Pasūtītājs laikus nepiegādā savu materiālu vai nepilda kādu citu līgumā no­teik­tu pie­nāku­mu, Izpildītājam ir tiesības saņemt atlīdzību par tie­šām kavēšanās radītām izmak­sām. Ja kavēšanās radījusi Izpildītājam sa­rež­ģījumus, tam ir tiesības atteikties no pasū­tījuma izpildes.

7.4. Ja Pasūtītājs paredz kavēšanos materiālu piegādē vai citās ar pasūtījuma iz­pildi saistītās darbībās, viņam nekavējoties jāinformē Izpildītājs. Šajā gadījumā Izpildītājam ir tiesības vie­noties par jauniem pasūtījuma piegādes termiņiem.

7.5. Ja Izpildītājs uzskata, ka nevarēs izpildīt pasūtījumu laikus, viņam par to nekavē­joties jāinformē Pasūtītājs, uzrādot iespējamās kavēšanās iemeslu un laiku, kad pasūtījums varētu tikt izpildīts.

 

8. Darba paraugs

8.1. Darba paraugs (arī paraugnovilkums) ir materiāls, ko pirms darba veikša­nas Izpildītājs sa­skaņo ar Pasūtītāju un tiek izgatavots pēc Pasūtītāja vēlē­šanās. Pasūtītājam ir jāap­mak­sā šī parauga izgatavošana, un tas nedrīkst tikt iz­mantots bez Izpildītāja rakstiskas pie­krišanas. Par katru paraugu, kurš radīts pēc Pasūtītāja pieprasījuma, Izpildītājs ir tiesīgs pie­prasīt samaksu, iekasējot papil­du samaksu arī par parauga labojumu korektūru, ja tā jāizdara Pasūtītāja vainas dēļ un ja puses nav līgušas par ko citu.

8.2. Par darba paraugu var tik uzskatīti jebkādu tehnoloģiju paraugnovilkumi, krāsu vai meln­baltas izdrukas, darba maketi vai iepriekš iespiesti darbi, kas ko­pumā atspoguļo pasū­tījumu un rada priekšstatu par gala produkcijas izskatu.

8.3. Izpildītājam darba paraugs kopā ar oriģinālu ir jāiesniedz Pasūtītājam pār­bau­dei un ap­stip­rināšanai. Parakstītie darba paraugi jāatdod Izpildītājam ar piezīmi Apstiprināts, Labo­jumi apstiprināti vai Pēc labošanas izgatavot jaunu darba paraugu. Ja Pasūtītājs ir ap­stip­rinājis paraugu, tas uzskatāms par atzi­numu, ka Izpildītājs pareizi veicis darbus līdz parauga iz­gatavošanai. Šie Pasū­tītāja parakstītie darba paraugi tiek uzskatīti par Pasūtītāja apstip­rinā­jumu darba tālākai izgatavošanai.

8.4. Izpildītājs nav atbildīgs par kļūdām, atšķirībām vai problēmām pasūtījumā, ja:

8.4.1. pasūtītājs nav pieprasījis vai nav piekritis izgatavot darba paraugu;

8.4.2. pasūtījums izpildīts saskaņā ar Pasūtītāja apstiprināto darba paraugu un PPPP nosa­cījumiem;

8.4.3. vēlamās izmaiņas tikušas apspriestas tikai mutiski un nav raks­tiski fiksētas;

8.4.4. pasūtītājs kļūdas un nepilnības nav pamanījis laikā, kad veicis pār­baudi un apstipri­nājis paraugu.

8.5. Ir pieļaujama neliela gatavā produkta atšķirība no darba parauga, ja atšķiras gatavā pro­dukta un darba parauga izgatavošanas tehnoloģijas vai materiāls. Tā nevar būt iemesls, lai Pasūtītājs atteiktos no gatavās produkcijas.

8.6. Ja starp Pasūtītāju un Izpildītāju radušās domstarpības par gatavā produkta atbilstību darba paraugam, gatavā produkta atbilstību nosaka saskaņā ar ISO 12647 standarta prasībām vai Izpildītāja iekšējiem kvalitātes standartiem, ja tie atšķiras no ISO 12647 standarta un par tiem ir informēts Pasūtītājs, vai Pasūtītāja noteiktiem un abpusēji rakstiski apstip­rinātiem rādītājiem, subjektīva abpusēja vērtējuma vai pieaicinātu ekspertu slēdziena.

8.7. Pasūtītāja pienākums ir rūpīgi pārbaudīt katru no Izpildītāja saņemto paraugu. Pār­baudes mērķis ir meklēt kļūdas, neatkarīgi no tā, vai paraugs saņemts pēc Pasūtītāja pie­prasījuma vai bez tā. Pasūtītājs pēc parauga pārbaudes apņemas to ar labojumiem un/vai apstiprinājumu nekavējoties atdot Izpildītājam.

 

9. Novirzes no tirāžas

9.1. Ja puses nav vienojušās par ko citu, tirāža tiek akceptēta:

·        ±4% līdz 20 000 eksemplāru tirāžai, bet ne vairāk par 400 eks.;

·        ±2% līdz 50 000 eksemplāru tirāžai, bet ne vairāk par 500 eks.;

·        ±1% tirāžai, kas lielāka par 50 000 eks.

Par pārmērīgu vai nepietiekamu neuzskata iepakojuma, etiķešu vai veidlapu piegādi, ja tai ir 10% atkāpe no paredzētā apjoma.

9.2. Nav iespējama atkāpe no paredzētās tirāžas, ja to nosaka pasūtījuma specifika (piem., nu­murētai produkcijai).

9.3. Šo noteikumu 9.1. punktā akceptētās virstirāžas cena tiek aprēķināta at­bil­stoši pamat­tirāžas cenai. Neakceptēta pārprodukcija netiek apmaksāta un tiek iz­nīcināta, ja Pasūtītājs un Iz­pildītājs nevienojas par ko citu. Izpildītājs pieskaita cenu par papildu piegādātajiem eksem­plāriem vai samazina cenu, ja piegādāts mazāks skaits eksemplāru nekā bija paredzēts.

9.4. Pasūtītājs apzinās, ka ikkatrā ražošanas procesā rodas zaudējumi, tāpēc poli­grāfiskā pasū­tījuma izpildei ir jāpiegādā pietiekams materiālu daudzu­ms, lai segtu normālos ie­spie­šanas procesa zaudējumus. Lai izpildītu atrunāto pasūtī­juma apjomu, Pasūtītajam ir pienākums pie­gādāt materiālu saskaņā ar Izpildītāja aprēķināto daudzumu.

9.5. Pasūtītājs apzinās, ka ikkatrā apstrādes procesā rodas zaudējumi, tāpēc poligrāfiskā pasūtījuma pēcapstrāde ir jānodrošina ar pietiekamu daudzumu papildeksemplāru, lai segtu normālos apstrādes procesa zaudējumus. Ja nav citas vienošanās, pēcapstrādātājam jāpiegādā papildu eksemplāri saskaņā ar 9.1. punktā minētajiem aprēķiniem, bet, ja pasūtījuma tirāža ir mazāka par 3000 eks., tad papildus jāpiegādā 100 eks. Par pēcapstrādei nepieciešamo papildu eksemplāru izgatavošanu ir atbildīgs Izpildītājs, bet par apmaksu — Pasūtītājs.

9.6. Izpildītājam jāinformē Pasūtītājs par nepieciešamo materiālu daudzumu un pa­pild­eksem­plāru skaitu, kas nepieciešami 9.4. un 9.5 darbu veikšanai. Pa­­sū­tītājs apzinās, ka attiecīgā daudzuma nepiegādāšanas gadījumā nav iespē­jams ga­ran­tēt pilnas tirāžas izgatavošanu. Ja Pa­sū­tītājs nav piegādājis nepiecie­šamo ma­teriālu daudzumu, Izpildītājs tiek atbrīvots no at­bildības par iztrūkumu tirāžā.

9.7. Ja Pasūtītājs viena darba dažādus izgatavošanas procesus veic pie dažā­diem Izpil­dītā­jiem, tad Pasūtītājs pats ir atbildīgs par nepieciešamo papildma­teriālu vai papildeksemplāru piegādi Izpildītājiem. Izpildītāji var nepiegādāt no­ru­nāto eksemplāru skaitu, ja Pasūtītājs nav piegādājis nepieciešamo papildma­teriālu vai papildeksemplāru daudzumu.

9.8. Ja Pasūtītājam nepieciešams saņemt garantētu eksemplāru skaitu, tirāžas pieļaujamā svārstība jāprecizē, saskaņojot cenu.

 

10. Atbildība par pasūtījuma izpildi

10.1. Izpildītāja atbildība pret Pasūtītāju konkrētā pasūtījuma kontekstā ierobežojama ar to summu, kas atbilst cenai, kāda noteikta pasūtījumam.

10.2. Izpildītājs nav atbildīgs par jebkāda veida bojājumiem vai zudumiem, ja Pasūtītājs ir saņēmis un apstrādājis pasūtījumu vai nodevis to trešajai pusei.

10.3. Izpildītājs nav atbildīgs, ja zaudējumi radušies tāpēc, ka Pasūtītāja biznesā vai nozarē sa­ma­­zinās apgrozījums vai cietusi Pasūtītāja labā slava.

10.4. Ja kāda trešā puse no Izpildītāja pieprasa jebkādu soda naudu par noda­rījumu, kas attiecas uz līgumu ar Pasūtītāju un piegādes noteikumiem, Pasūtītājs nodrošina, ka Izpil­dītājs par to nav atbildīgs un atmaksā visu naudu, ko Izpildītājs samak­sājis trešajai pusei.

10.5. Maznozīmīgas atšķirības starp piegādāto darbu un oriģinālo dizainu, zī­mējumu, tekstu, manuskriptu, maketu vai paraugu, nav uzska­tāmas par pamatu līguma noraidīšanai vai līgu­ma cenas samazināšanai, kā arī šādas atš­ķirības nav arī uzskatāmas par iemeslu nokavējuma procentu vai jebkuru citu sankciju maksāšanai.

10.6. Jautājums par to, vai atšķirības kopējā darbā ir maznozīmīgas, izšķirams, salīdzinot ar prasībām atbilstošu paraugu no pasūtījuma.

10.7. Ja atšķirība nekādi neietekmē vai minimāli ietekmē darba vērtību, tad pēc visu apstākļu apsvēršanas, tiek atzīts, ka atšķirība ir maznozīmīga.

10.8. Ja pasūtījumā ir maznozīmīga kļūda, t.i., tāda kļūda, ka pasūtījums var tikt izmantots pare­dzētajiem mērķiem, tad Pasūtītājam pasūtījums ir jāpieņem, un tas ir tiesīgs prasīt cenas at­laidi, ja izmaksas par kļūdas labošanu nav proporcio­nālas kļūdas nozīmīgumam. Atl­ai­dei ir jābūt proporcionālai pamattirāžas cenai un jāatbilst kļūdas nozīmīgumam.

10.9. Ja pasūtījumā ir nozīmīga kļūda, t.i., tāda kļūda, ka pasūtījumu nevar iz­mantot pare­dzētajiem mērķiem, tad Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt atkārtotu pa­sūtījuma izpildi. Ja atkār­tota pasūtījuma izpilde rada kavēšanos, kuras rezul­tātā pasūtījums kļūst pilnībā neizman­tojams paredzētajam mērķim, tad Pasūtītā­jam ir tiesības atteikties no pasūtījuma.

10.10. Nosakot, vai kļūda ir maznozīmīga vai nozīmīga, jāņem vērā iespiedpro­duk­cijas veids un specifika (nepieciešamais kvalitātes līmenis, izpildījums, izmantojums un vērtība).

10.11. Ja pasūtījums ir kļūdains, tad Izpildītajam vienmēr ir tiesības uz sava rē­ķina vai nu iz­la­bot kļūdu, vai veikt atkārtotu izpildi, ja tas var notikt, neradot zaudējumus Pasū­tītājam.

10.12. Izpildītāja pienākums ir kompensēt tikai tiešos zaudējumus, kas radušies viņa vainas dēļ. Maksimālā Izpildītāja maksājamā zaudējuma kompensācijas summa poligrāfijas dar­biem var būt tikai veiktā pasūtījuma apjomā.

10.13. Izpildītāja veiktais pasūtījums uzskatāms par pareizi izpildītu, ja Pasūtītājs (vai kāds cits pēc Pasūtītāja rīkojuma) to ir iz­mantojis, apstrādājis vai nogādājis trešajai personai. Šis nosacījums attiecas gan uz visu piegādāto pa­sūtījumu, gan arī tā daļu, izņemot gadījumu, ja Pasūtītājs nolēmis izmantot PPPP 15. nodaļā minētās tiesības.

10.14. Nosakot papīra, kartona un papes kvalitāti, svaru vai citas pasūtījumu ie­tekmējošas īpašības, par maznozīmīgām atšķirībām uzskatāmas tās, kuras pieļauj „Papīra un kartona pārdošanas vispārējie tirdzniecības noteikumi”. Šos noteikumus Izpildītājs savā birojā piedāvā brīvai apskatei. Izpildītājs apņemas nosūtīt šos noteikumus Pasūtītājam, ja vien tas to pieprasa.

10.15. Gan Pasūtītājs, gan Izpildītājs materiālu piegādi veic sa­ska­ņā ar „Papīra un kartona pārdošanas vispārējiem tirdzniecības noteiku­miem”.

10.16. Atšķirības citos Izpildītāja lietotos materiālos un pusfabrikātos uzskatā­mas par maznozīmīgām, ja tās pieļauj „Vispārējās pārdošanas prasības un noteikumi”.

10.17. Izpildītājs neatbild par kļūdām, kas radušās datorprogrammu kļūdu rezultātā.

 

11. Kļūdas pasūtījumā

11.1. Pasūtījums ir kļūdains, ja tajā ir novirzes vai variācijas pasūtījuma īpa­šībās, kas būtiski ietekmē tā izmantošanas iespējas, ja tā kvalitāte un citi kritē­riji vai tirāža neatbilst tam, par ko puses ir vienojušās, vai arī neatbilst PPPP.

11.2. Par kļūdu netiek uzskatītas:

11.2.1. speciālista vērtējumā nenozīmīgas novirzes no paraugiem, oriģināla u. tml., ja šīs no­virzes būtiski neietekmē pasūtījuma izmantošanas iespējas;

11.2.2. novirzes, kas radušās, Pasūtītājam neizpildot savas saistības, piemēram, pie­gādājot ne­pareizus vai profesionālas un kvalitatīvas produkcijas ražošanai neatbilstošus materiālus, da­tus, resursus un informācijas nesējus (brāķi) vai ne­paziņojot par izmaiņām un labojumiem, vai neveicot tās laikus;

11.2.3. ja gatavajā pasūtījumā mazāk par 0,5% no pasūtītās tirāžas ir brāķa eksemplāri Izpildītāja kļūdu dēļ.

 

12. Pēcapstrādes kļūdas

Ja kļūda radusies pēcapstrādes darbu rezultātā, neveicot tos kvalitatīvi, puses vēršas pret pēcapstrādātāju, saskaņā ar šī nolikuma 11. nodaļu.

 

13. Atbildība par kļūdām Pasūtītāja iesniegtajā materiālā

13.3. Ja Izpildītājs konstatē, ka digitālais vai cita veida materiāls, ko Pasūtītājs iesniedzis, ir kļū­dains vai arī nav izmantojams, Izpildītājam par to jāinformē Pasūtītājs un jāpieprasa tā no­rādījumi. Izpildītājs šajā gadījumā drīkst pārtraukt ražošanu līdz norādījumu saņemšanai, un viņam ir tiesības saņemt atlīdzību par zaudējumiem, kas radušies ražošanas pārtraukšanas rezultātā.

 

14. Samaksa

14.1. Maksājumi, kas saistīti ar līguma izpildi, jānokārto 30 dienu laikā no preču pavadzīmes-rēķina vai tam pielīdzināma dokumenta izrakstīšanas datuma, ja līgumā nav minēti citi samaksas noteikumi.

14.2. Novēlotas samaksas gadījumā Pasūtītājam jāmaksā Izpildītājam procenti par kavējumu pēc aprēķina 0,3% dienā no kavētās summas. Ja Pasūtītājs ne­samaksā summu atbilstoši 14.1. punktam, tad viņš apņemas segt juridiskās un cita veida izmaksas, kas saistītas ar samaksas iekasēšanu, tajā skaitā ap­mak­sājot arī izdevumus, kas saistīti ar juridisko pakal­pojumu sniedzēju, tiesu izpil­dī­tāju un maksājumu iekasēšanas administrēšanas aģentūru darba apmaksu.

14.3. Ja darbs vai pasūtījums tiek piegādāts pa daļām, Izpildītājam pēc pirmās da­ļas piegādes ir tiesības pieprasīt samaksu par šo daļu.

14.4. Izpildītājam ir tiesības pieprasīt kopējo pasūtījuma apmaksu pēc pirmās daļas piegādes un pirms atlikušās pasūtījuma daļas piegādes, ja rodas šaubas par Pasūtītāja spēju veikt samaksu.

14.5. Par samaksas brīdi tiek uzskatīts laiks, kad Izpildītājs ir saņēmis samaksu par pasū­tījumu. Pasūtītājs ir atbildīgs par maksājuma veikšanu, apmaksā pa­matsummu, ar to saistītos procentus un sedz citas izmaksas, tai skaitā bankas komisijas.

 

15. Reklamāciju un sūdzību iesniegšanas tiesības

15.1. Pasūtītāja iebildumi pret rēķinu, preču pavadzīmi-rēķinu vai tam pielīdzi­nāmu doku­mentu ir jādara zināmi Izpildītājam 24 stundu laikā pēc tā saņem­šanas. Pēc tam pasūtījums tiek uz­skatīts par pieņemtu.

15.2. Iebildumi pret pasūtījuma izpildes kavējumu ir jādara zināmi tūlīt pēc tam, kad Pasūtītājs ir uzzinājis par kavējumu.

15.3. Ja Pasūtītājs ir konstatējis kļūdu pasūtījumā, tad iesniedz pretenzijas 10 dienu laikā, ja nav atrunāts savādāk. Pasūtījums tiek uzskatīts par pieņemtu arī gadījumā, ja Pasūtītājs nav veicis minēto pārbaudi.

 

16. Iespējamie līguma pārkāpumi

16.1. Ja ir pamats uzskatīt, ka samaksa par pasūtījumu netiks veikta laikā, Izpildītājs ir tiesīgs pār­traukt ražošanu vai aizturēt pasūtījumu, līdz Pasūtītājs dod garan­tiju, drošu ķīlu vai apmaksā pa­sūtījumu avansā pilnā apmērā. Ja Pasūtītājs atsakās to darīt, Izpildītājs var anulēt līgumu un pieprasīt zaudējumu segšanu.

16.2. Izpildītājam ir tiesības paņemt ķīlā pasūtījumu un līdzvērtīgas summas mantisko ķīlu, kas ir viņa rīcībā, lai būtu drošs, ka Pasūtītājs izpildīs savas saistības.

16.3. Ja Pasūtītājs neizpilda savas saistības saskaņā ar līgumu, Izpildītājam ir tiesības realizēt ķīlu piemērotā veidā (ja tas nav pretrunā ar normatīvajiem ak­tiem vai PPPP) un no iegūtās naudas segt Pasūtītāja parādu vai radītos zau­dējumus.

 

17. Īpašuma tiesības uz gatavo produktu un piedāvājuma materiālu

17.1. Īpašuma tiesības uz gatavo produktu ir Pasūtītājam, izņemot punktos 16.1. un 16.2. minētos gadījumus.

17.2. Īpašuma tiesības uz digitālo vai jebkādu citu materiālu, ko Izpildītājs ir iz­ga­tavojis, lai varētu izgatavot produktu vai izpildīt pasūtījumu, pieder Izpildītā­jam, ja puses nav vieno­jušās par ko citu, un Izpildītājam nav pienākuma tos atdot Pasūtītājam.

17.3. Īpašuma tiesības uz izgatavoto piedāvājuma materiālu (priekšlikumi, ski­ces, zīmējumi, ra­sējumi, paraugnovilkumi u. c.) pieder Izpildītājam, ja puses nav vienojušās par ko citu. Pa­sūtītājs bez Izpildītāja atļaujas nedrīkst izmantot šos materiālus, kā arī nedrīkst ļaut tos iz­mantot citiem.

17.4. Viss, ko Pasūtījuma veikšanai nodrošina Izpildītājs, ražošanas līdzekļi, pus­fabrikāti un palīg­lī­dzekļi, dizaina skices, modeļi, darba un detaļu zīmējumi, da­tu nesēji, dator­pro­gram­mas, datu faili, fotogrāfijas, litogrāfijas, filmas, kliš­e­jas, iespiedplates, sietspiedes mat­ricas, gravējuma cilindri, stereotipi, izciršanas naži un formas, folijspiedes matricas, gofrē­šanas plates, speciālas tehniskas ierīces vai jeb­kas tiem pielīdzināms paliek Izpildītāja īpa­šu­mā arī tad, ja šie priekš­meti atsevišķi minēti specifikācijā, piedāvājumā, rēķinā vai līgumā.

17.5. Pasūtītājam pieder īpašuma tiesības uz viņa iesniegto digitālo vai cita veida materiālu.

17.6. Izpildītājs pasūtījuma izpildei nedrīkst izmantot tāda veida materiālus, uz kuriem at­tiecas autortiesības vai patenttiesības bez Pasūtītāja atļaujas.

17.7. Izpildītāja pienākums ir saglabāt visu, ko Pasūtītājs tam iesniedzis pasūtī­juma izpildei un ar šīm lietām apieties uzmanīgi. Taču Pasūtītājs uzņemas vi­su ris­ku, kas saistās ar minētajām lietām to saglabāšanas laikā. Ja nepiecie­šama ap­drošināšana, tad par to apmaksā Pasūtītājs.

17.8. Pasūtītājs apņemas nodrošināt kopijas izgatavošanu un saglabāšanu katrai iesniedzamajai vienībai katru reizi, kad Izpildītājam pasūtījuma veikšanai tiek nodots teksts, manuskripti, zīmējumi, dizains, fotogrāfijas, datu nesēji ar informāciju vai tiem pielīdzināmi materiāli, gadījumam, ja Izpildītājs pazaudē attiecīgās lietas, tās sabojājas un/vai kļūst nelietojamas. Tādā gadījumā Pasūtītājs Izpildītājam pēc tā pieprasījuma piegādā jaunu kopiju, bet Izpildītājs sedz radušos izdevumus.

17.9. Izpildītājam uz virstirāžas rēķina ir tiesības nekomerciāliem mērķiem paturēt nedaudz ga­tavā produkta eksemplāru savam arhīvam vai reklāmas no­lūkam. Šie eksemplāri var tikt atsa­vināti tikai ar Pasūtītāja atļauju.

 

18. Uzglabāšana

18.1. Izpildītājs ražošanas procesā izmantojamos materiālus un gatavo produk­ciju glabā līdz brīdim, kad Pasūtītājs pieņēmis pasūtījumu. Par pasūtījuma saņemšanas dienu Pa­sū­tītājs ir laikus jāinformē. Par pasūtījuma glabāšanu virs noteiktā termiņa Izpildītājs var prasīt taisnīgu samaksu.

18.2. Par papildu samaksu pēc savstarpējas vienošanās Izpildītājs var no­drošināt:

18.2.1. pasūtītāja iesniegto materiālu glabāšanu;

18.2.2. gatavā pasūtījuma glabāšanu pēc noteiktās saņemšanas dienas, par kuru Pasūtītājs ir laikus informēts.

18.3. Ja ir noslēgta vienošanās par glabāšanu, tai jānotiek, nodrošinot uzglabājamo materiālu kvalitāti.

18.4 Ja nav savstarpējas vienošanās, Izpildītājam nav pienākuma glabāt pasū­tījuma izpil­dei nepie­ciešamos līdzekļus.

18.5. Izpildītājam ir tiesības iznīcināt materiālus, par kuru glabāšanu nav savstarpējas vienošanās, vai arī realizēt šos materiālus, lai segtu glabāšanas izdevumus.

18.6. Pasūtītājam nav tiesību celt materiālas pretenzijas par zaudējumiem, kas radušies gla­bāšanas rezultātā, ja puses par glabāšanu nav vienojušās.

 

19. Atbildība par pasūtījuma saturu un autortiesībām

19.1. Pasūtītājs ir pilnībā atbildīgs par pasūtījumā sniegto ziņu un informācijas sa­turu, tā pa­rei­zību un tiesībām to izmantot. Izpildītājs jebkurā gadījumā nav at­bildīgs par pretenzijām konkurences, nepareizas informācijas un autortiesību jau­tā­jumos pret jebkurām trešajām personām, ja šo pārkāpumu ir pieļāvis Pasū­tītājs vai viņa pārstāvis.

19.2. Jebkurā gadījumā Pasūtītājs pilnībā norobežo Izpildītāju no jebkādām pre­tenzijām autortiesību vai pasūtījuma satura jautājumos, ja tādas rodas.

19.3. Pasūtītājs garantē Izpildītājam, ka līguma prasību un pasūtījuma izpildī­šana (īpaši runājot par no Pasūtītāja saņemto materiālu reproducēšanu vai pub­licēšanu) neskar trešās puses tiesības un notiek saskaņā ar autor­tiesī­bas regulē­jošiem normatīvajiem aktiem vai citiem nacionāliem, divpu­sējiem vai starptau­tiskiem līgumiem, kas saistīti ar autortiesību, industriālo īpašumtiesību likumu, vai civiltiesību likumu ievērošanu. Gan juridiski, gan jebkurā citā nozīmē Pasūtītājs norobežo Izpildītāju no atbildības par trešās puses izvirzītām pretenzijām.

 19.4. Gadījumā, ja rodas šaubas par trešās puses tiesībām, Izpildītājam ir tiesī­bas, bet ne pienākums, atteik­ties no līguma prasību un pa­sū­tījuma izpildes līdz brīdim, kad juridiskā kārtībā nepārprotami ir konstatēts, ka Izpildītājs lī­guma prasību izpildīšanas kontekstā nepārkāpj attiecīgās tiesības. Pēc tam Izpildītājs veic pasūtījumu saprātīgā laika posmā.

19.5. Ja līgumā nav paredzēts citādi, Izpildītājam pieder īpašum­tiesības uz pa­sūtījuma veikšanai radītu darba materiālu (teksts, manu­skripti, burtveidoli, ma­keti, dizains, zīmējumi, fotogrāfijas, litogrāfijas, filmas, datu nesēji, dator­pro­grammas, datu faili u. c. ražošanas pro­dukti), arī tad, ja attiecīgais process spe­ci­fikācijā, piedāvājumā, rēķinā vai līgu­mā uzskai­tīts kā atsevišķs elements. Šos darba materiālus nedrīkst pa­vairot un izmantot bez Iz­pildītāja rakstiskas atļau­jas arī tad, ja Izpildītājs nav nodrošinājis autor­tiesības vai citas juridiskas tiesī­bas attiecībā uz minētajiem darba materiāliem.

19.6. Pasūtītājam nepieder ekskluzīvas izmantošanas tiesības uz Izpildītāja pie­gādātiem dar­biem vai to sastāvdaļām autortiesības regulējošo normatīvo aktu no­zīmē, kā arī uz citiem 19.5. pan­tā minētajiem produktiem, kurus Izpildītājs piegādājis atbilstoši līguma prasībām. Jeb­kurā gadījumā strikti tiek noteikts, ka 19.5. pantā minētos produktus nedrīkst atražot ar jebkāda ražošanas paveida palīdzību.

 

20. Apakšuzņēmējs

20.1. Izpildītājam ir tiesības bez saskaņošanas ar Pasūtītāju pilnīgi vai daļēji izpildīt pasūtījumu pie cita uzņēmēja.

20.2. Ja Pasūtītājs vai Izpildītājs izmanto apakšuzņēmēja pakalpojumus, tad vi­ņi ir atbildīgi otras puses priekšā par apakšuzņēmēja produkciju un pārējām pu­šu saistībām, kas no tā izriet, tā, it kā viņi paši būtu izpildījuši pasūtījumu.

 

21. Konfidencialitātes pienākums

21.1. Izpildītāja pienākums ir ieturēt konfidencialitāti attiecībā uz saviem darī­jumiem ar Pa­sū­tītāju un pasūtījuma saturu saskaņā ar laba biznesa tradīcijām. Tāds pats pienākums ir Pasūtītājam attiecībā pret Izpildītāju.

21.2. Ja Pasūtītājs pieprasa, Izpildītājam jāgarantē apstākļi, kas nepieļautu ne­pie­derošu per­sonu klātbūtni vai nodrošinātu pasūtījuma izpildes uzraudzību. Šajā gadījumā Izpildītājam ir tiesības saņemt atlīdzību par īpašajām izmaksām, ko šādas prasības var radīt.

 

22. Beztermiņa līgumi, līgumi par periodiskiem pasūtījumiem

22.1. Līgums par periodisko izdevumu ražošanu uzskatāms par beztermiņa līgumu, to var atcelt tikai ar paziņojumu atbilstoši paziņojuma procedūrai, ja vien rakstveidā nav noslēgta cita vienošanās. Paziņojums iesniedzams vienu ga­du iepriekš, ja runa ir par periodisku izdevumu, kuru izdod četras reizes gadā vai biežāk. Paziņojums iesniedzams sešus mēnešus iepriekš, ja runa ir par pe­rio­disku izdevumu, kuru izdod retāk.

22.2. Līguma laušanas gadījumā, Pasūtītāja pienākums ir izpirkt materiālos re­sur­sus, kas iepirkti šī pasūtījuma izpildei.

22.3. Ražošana šī panta pirmās daļas nozīmē ir arī pusfabrikātu ražošana, citu materiālu, tajā skaitā atsevišķu autorlokšņu, pirmsdrukas vai drukas darbu veik­šana, kā arī citu darbu veikšana, kas saistās ar izdevuma izveidošanu un izplatīšanu.

22.4. Līgums šī panta nozīmē ir atceļams tikai ar ierakstītu vēstuli vai cita veida paziņojumu, par kura saņemšanu ir iegūts rakstisks apliecinājums.

22.5. No šajā pantā minētajām prasībām var atkāpties tikai tad, ja tiek parakstīts atsevišķs līgums.

 

23. Obligātie eksemplāri

23.1. Obligātie eksemplāri Latvijas Nacionālajai bibliotēkai nododami saskaņā ar 2006. gada 18. maijā pieņemto “Obligāto eksemplāru likumu”. Saskaņā ar šo likumu par obligāto eksemplāru piegādi atbildīgs ir Pasūtītājs.

 

24. Force majeure

24.1. Izpildītājs nav uzskatāms par vainīgu līguma neizpildē, ja tā prasības un pasūtījums nav veikts tādu iemeslu dēļ, par kuriem likuma, līguma vai kopējo uzskatu kontekstā tas nav atbildīgs.

24.2. Ja Izpildītājs neizpilda līguma prasības un pasūtījumu kara, nemieru, dabas stihiju, transporta problēmu, komunālo pakal­pojumu nesniegšanas, ener­go­resursu trūkuma, teh­nikas salūšanas vai citu tehniska rakstura bojājumu, streiku vai citas arodbiedrību rī­cības, eksporta ierobežojumu vai citu valsts li­kum­došanas izmaiņu, nepieciešamo materiālu vai pusfabrikātu nepiegādāšanas, pa­kalpojumu sniedzēju tīšas vai netīšas nolaidības, vai citu apstākļu, kuros nav vainojams Izpildītājs, dēļ, Pasūtītājam nav tiesību, atteikties no līguma vai pieprasīt soda naudas maksāšanu.

 

25. Skaidrošana un strīdu izšķiršana

25.1. Strīds eksistē tad, kad viena vai otra puse rakstiski paziņojusi, ka tas pastāv.

25.2. Latvijas Poligrāfijas uzņēmumu asociācijas Konsultatīvā komisija pēc vienas vai abu pušu piepra­sījuma sniedz pieaicinātu ekspertu atzinumu par to, cik profesionāli pasūtījums ir izpildīts, un sniedz rekomendācijas, kā PPPP konkrētajā gadījumā būtu jāskaidro saskaņā ar labām biznesa un nozares tradīcijām. Strīdus, ko nevar atrisināt brīvprātīgas vienošanās ceļā, izšķir tiesa.

25.3. Līgums starp Izpildītāju un Pasūtītāju interpretējams atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

25.4. Ja ir strīds par PPPP interpretēšanu, vai arī, ja ir strīds par līgumu, kurā iekļauti PPPP, tad jebkurā gadījumā primārais būs latviešu valodā sagatavotais teksts.

 

26. Definīcijas

26.1. Pasūtītājs – juridiskā vai fiziskā persona, kura Izpildītājam iesniegusi pasū­­tījumu, kas saistās ar preču ražošanu vai darbu veikšanu.

26.2. Izpildītājs, arī piegādātājs – juridiskā vai fiziskā persona, kura sniegusi pa­sūtījuma izgatavošanas piedāvājumu, kura rezultātā varētu tikt iesniegts pa­sūtījums, un/vai pieņēmusi šo pasūtījumu izgatavošanai.

26.3. Pasūtījums – arī gatavā produkcija, izpildītais darbs.

26.4. Piedāvājums piegādātāja izteikti priekšlikumi par līguma noslēgšanu, ie­skai­tot pasū­tījuma specifikāciju, tāmi, cenas, materiālu specifikācijas, piegādes noteikumus u. tml.

26.5. Līgums rakstiska vai mutiska vienošanās par pasūtījuma izpildi un dar­bu veikšanu, kas tapusi uz specifikācijas un piedāvājuma pamata.

 

 

 >>lejupielādēt šo dokumentu

 

 

扑鱼 JDB电子 isb电子 WG棋牌 KA电子 扑鱼